Čo investujete do seba,
to Vám nevezme nikto!

Zaplatením objednávky on-line kurzu, či klubového členstva, súhlasí užívateľ
s nižšie uvedenými podmienkami a zaväzuje sa dodržiavať pravidlá v nich uvedené.

OBCHODNÉ PODMIENKY:  

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
1.1 Poskytovateľom služieb je Marián Oravec, Varšavská 27, 040 13 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 528 645, IČ DPH:
       SK2120365390, v evidencii Živnostenského odboru Košice Mesto, jednajúci v rámci svojej obchodnej, alebo inej
       podnikateľskej činnosti (ďalej len "poskytovateľ" / "predávajúci")
1.2. Užívateľ je fyzická či právnicka osoba, ktorá uhradila objednávku klubového členstva, alebo on-line kurzu
        Poskytovateľa (ďalej len „Užívateľ" / „Kupujúci")

2. Predmet služby:
2.1. Predmetom služby je právo Užívateľa na prístup k lektorským video lekciám, uloženým na servere Poskytovateľa a 
       k ďalším službám Poskytovateľa, ponúkaným na webe https://hudobnaskola.online (ďalej len „on-line kurz").

3. Rozsah služby
3.1. Uhradením ceny on-line kurzu získava Užívateľ právo na prístup k objednanému on-line kurzu poskytovateľa za účelom
       svojho osobného vzdelávania a rozvoja.

4. Práva a povinnosti Užívateľa
4.1. Užívateľ je povinný uhradiť cenu on-line kurzu stanovenú na webových stránkach Poskytovateľa, a to bezhotovostne        (tj. Buď na základe priamej platby platobnou kartou, alebo bankovým prevodom).

4.2. Užívateľ má právo využívať služby objednaného on-line kurzu.

4.3. Užívateľ je povinný otestovať pred uhradením kurzovného, ​​či mu prehrávanie video lekcií funguje s jeho technickým
        vybavením (hardvér aj softvér) a používaným internetovým pripojením.
K tomuto otestovaniu slúži zadarmo prístupná         úvodný ukážkové videá na serveri Poskytovateľa. Úhradou objednávky on-line kurzu Užívateľ potvrdzuje, že sa mu               ukážkové video prehráva bez problémov a akceptuje rovnakú kvalitu a spôsob prehrávania pre samotný on-line kurz.         Poskytovateľ je oprávnený zamietnuť neskoršiu reklamáciu Užívateľa z tohto dôvodu.

4.4. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá článku 11 - Ochrana autorských práv.

5. Objednávka
5.1 Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky, a to na serveri Poskytovateľa.       Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky       Poskytovateľa. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná                         objednávka  je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. Predávajúci sa       zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy online kurz vrátane všetkých bonusov a kupujúci sa zaväzuje uhradiť             kúpnu cenu.  

      Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke       Poskytovateľa a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky, ktoré sú zároveň zverejnené na webových stránkach             predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá vyplnením a odoslaním objednávky.

6. Kúpna cena, daňový doklad
6.1. V prihlasovacom formulári na webovej adrese Poskytovateľa nájdete všetky ceny služieb. Ceny sú uvedené ako
        konečné.
Predávajúci nie je platcom DPH.

6.2. Daňový doklad vám bude vystavený na základe uhradenej zálohovej faktúry. Daňový doklad slúži ako doklad                            o zakúpení on-line kurzu.

7. Spôsob a forma platby
7.1. spôsob platby
       Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GoPay s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu         prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá                           k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti Gopay s.r.o.

7.2. možnosti platieb
a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. b) Bankovým prevodom: Raiffeisen BANK, Fio, KB,       mBank a ďalšie.

7.3. bonusy
       Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok, budú sprístupnené v členskej sekcii programe v priebehu online tréningu a        to za podmienky, že bude objednávka riadne uhradená a kupujúci nepožiadal v garančnej lehote o vrátenie peňazí.

8. Garancia vrátenia peňazí
8.1. Za svoje produkty Maroš Oravec ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.

8.2. Pri objednaní online kurze má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, a to v rámci časového horizontu         uvedeného na predajnej stránke daného produktu (minimálne však 14 dní).

       Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-maile: support@marosoravec.com s vyhlásením, že od                  zmluvy odstupuje a s priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcu kúpnej             cene online kurzu, ktorý kupujúci podpíše a elektronicky pošle jeho naskenovanú kópiu. Čiastka bude vrátená                            najneskôr do 30 dní od doručenia podpísaného dobropisu. Suma bude vrátená späť bankovým prevodom.

       Po odstúpení od zmluvy je kupujúcemu odobratý prístup do členskej sekcie s doteraz zverejnenými materiálmi                          plateného online kurzu.  

       Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátenia peňazí, nemá nárok na doteraz nezverejnené lekcie a                    bonusy súvisiace s programom.

8.3. Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek podať elektronickou formou prostredníctvom                      e-mailu support@marosoravec.com . Pre podanie reklamácie alebo námietky nie je predpísaný osobitný formulár,                z vyjadrenia kupujúceho musí len vždy vyplývať, v čom spočíva jeho reklamácie či námietka a akú formu jej vybavenia               požaduje. O podanej reklamácii či námietke rozhodne Poskytovateľ najneskôr do 30 dní od prijatia, s tým, že Používateľ          bude o tom vyrozumený e- mailom a pokiaľ Poskytovateľ Používateľovi úplne nevyhovie, svoje rozhodnutie odôvodní.

9. Práva a povinnosti Poskytovateľa

9.1. Poskytoval má povinnosť nastaviť Používateľovi prístupové práva k objednanému on-line kurzu do 3 pracovných dní              po obdržaní celej úhrady alebo prvej splátky kurzovného od Užívateľa na svoj účet. Lekcia kurzu budú zverejňované               postupne, bonusy ku kurzu budú doručené postupne po skončení kurzu.

9.2. Poskytovateľ má právo predčasne ukončiť bez náhrady prístup Používateľa k on-line kurzu za predpokladu, že Užívateľ        bude porušovať článok 11 týchto podmienok.

9.3. Objednaním on-line kurzu a oznámením e-mailovej adresy udeľuje Užívateľ Poskytovateľovi súhlas, aby túto e-mailovú            adresu používal pre propagáciu svojich služieb, ako aj služieb svojich obchodných partnerov. Poskytovateľ môže                       primerane informovať formou reklamných oznámení Užívateľa o svojich ďalších službách, resp. o ďalších službách jeho         obchodných partnerov, a to s využitím e-mailovej adresy Používateľa, pričom Užívateľ s týmto súhlasí. Poskytovateľ je            povinný prestať zasielať prípadná reklamné oznámenia Používateľovi v prípade, že mu toto Užívateľ oznámi e-mailovou         správou.

9.4. Užívateľ nemá v prípade výpadku servera žiadny nárok na finančnú kompenzáciu alebo vrátenie zaplateného poplatku.         Poskytovateľ je povinný vynaložiť potrebné úsilie na odstránenie technických problémov servera.

10. Ochrana autorských práv a dobrého mena Poskytovateľa

10.1. On-line kurz je autorským dielom Poskytovateľa a ten neposkytuje Používateľovi právo šíriť dielo ďalej akýmikoľvek                  cestami elektronickej, či iné komunikácie alebo je akýmkoľvek iným spôsobom zverejňovať alebo poskytovať tretím           osobám.

10.2. Užívateľ sa zaväzuje nepreberať videá z on-line kurzu na svoj pevný disk či iné off-line alebo on-line médium určené            pre ukladanie digitálnych dát. Rovnako tak sa Užívateľ zaväzuje nepořizovat žiadne audio-video záznamy                               prehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Všetky tieto a ďalšie činnosti podobného charakteru sú v rozpore s prianím           prevádzkovateľa a týmito zmluvnými podmienkami.

10.3. Užívateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám internetovú adresu, na ktorej sú videá on-line kurzu umiestnená.

10.4. Užívateľ sa zaväzuje chrániť svoje prístupové údaje (užívateľské meno a heslo) cez ktoré sa vykonáva autorizácia                     prístupu k on-line kurzu. Používateľ nesmie umožniť tretím osobám, aby sa o zápis pod jeho prístupovými údajmi.                     
          V prípade, že Užívateľ tretej osobe takýto prístup umožní, nesie plnú zodpovednosť za prípadný vznik škody ako by           sa zneužitia dopustil sám.

10.5. V prípade preukázaného porušenia tohto článku 10 zaplatí Užívateľ Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 €.

10.6. Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť dobré meno Poskytovateľa, najmä zverejňovanie                     nepravdivých informácií či neobjektívneho hodnotenia jeho služieb. Užívateľ sa ďalej zaväzuje zdržať sa všetkého                     nekalo súťažného konania, vrátane prípadného odrádzanie záujemcov o zakúpenie on-line kurzu. V prípade                               nedodržania tejto povinnosti zaplatí Užívateľ poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000 €.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov Užívateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ uchováva vo svojej databáze                     údaje vložené Užívateľom pri objednávke on-line kurzu, a že je oprávnený tieto údaje spracovávať na účely                             obchodných vzťahov s Užívateľom a neposkytovať ich tretím stranám. Tento súhlas sa udeľuje po celú dobu trvania           obchodného vzťahu s Poskytovateľom, ak neustanovuje osobitný zákon lehotu dlhšiu. Používateľ berie na vedomie,           že má práva zakotvené v zákone o ochrane osobných údajov.

11.2. Ak sú alebo budou.li jednotlivé ustanovenia týchto zmluvných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia           v platnosti. Takto vzniknutá medzera bude nahradená úpravou zodpovedajúce účelu a zmysle týchto podmienok.

11.3. Užívateľ rozumie tomu, že všetky informácie poskytované v rámci on-line kurzov Poskytovateľa sú určené výhradne           na študijné účely téme zvýšenie produktivity a slúžia ako všeobecné odporúčania bez znalosti konkrétnej situácie                    jednotlivého Užívateľa.

          Poskytovateľ nezodpovedá za spôsob, akým Užívatelia jeho rady aplikujú v praxi, a preto nepreberá zodpovednosť           ani za konkrétne rozhodnutia jednotlivých užívateľov a ich prípadné následky. Pracovný výkon a efektivita práce je           zodpovednosťou každého Užívateľa a jedine on sám nesie za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. Ustanovenia                    2950 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, preto na právne vzťahy Poskytovateľa a Užívateľa nedopadá.

11.4. Tieto Podmienky a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.5. Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom prebieha elektronicky formou elektronickej pošty
          (emailu).

11.6. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňa 20. 04. 2016. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky           používania kedykoľvek zmeniť, o čom bude Užívateľ vyrozumený najmenej s mesačným predstihom pred                             nadobudnutím zmeny účinnosť podmienok používania a bude mu daná možnosť zmluvu s Poskytovateľom z tohto           dôvodu vypovedať.

12. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE RÝCHLOKURZ POSKYTNUTÝ ZDARMA:

12.1 Spôsob objednania:
          Ak ste dostali možnosť absolvovať zdarma kurz, alebo jeho časť, je to celkom ZDARMA = žiadne poplatky.
          Prihlásenie sa prevádza cez FORMULÁR, stačí uviesť krstné meno a email.

   12.2 Storno objednávky:
          Objednávku môžete stornovať kliknutím na ODHLASIT v spodnej časti emailu.

   12.3 Ukončenie prístupu do kurzu:
          Lektor je oprávnený vylúčiť účastníka, ktorý netrénuje,
          alebo ktorý inak poškodzuje dobré meno Rýchlokurzu, či subjektu Hudobná Škola Online,
          alebo bez povolenia šíri naše materiály použité na stránkach, alebo v kurzoch.

         Účastník sa môže kedykoľvek odhlásiť z korešpodencie,
         alebo vystúpiť z hociktorého kurzu  .  

         Spôsob zrušenia:
         Kliknutím na "Odobrať ma zo zoznamu" v dolnej časti každého emailu
        oznamujúceho novú lekciu, sa nachádza možnosť "odobrať ma zo zoznamu".
        Objednávku je možné zrušiť aj telefonicky, alebo emailom.

   13. PRÁVA A POVINNOSTI:
   13.1 Škola sa zaväzuje:
          Dodať úplne zdarma celých 7 dní Rýchlokurzu hry na gitare.
          Účastník má zároveň počas celého týždňa k dispozícii online pomoc
          lektora - učiteľa - gitaristu.

   13.2 Účastník sa zaväzuje:
          a, Snažiť sa o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku
          b, Neposúvať svoj prístup inej osobe.

14. DODACIE PODMIENKY
   14.1 Dodacie podmienky:
         Po odoslaní formulára sa osoba stáva účastníkom video kurzu
         a na email jej je odoslaný prístup do kurzovej 1. lekcie.

        Lekcia č. 2 je odosielaná automatickým systémom presne
        o 24 hodín po registrácii a v nasledujúcich dňoch bude vždy po 24 hodinách
        odoslaný prístup do jednej zo 7 lekcií. V kurze sú účastníkovi odovzdané cenné
        informácie, ktoré môže ako gitarista začať ihneď využívať.

15. OPAKOVANÁ PLATBA, ZMENA A ZRUŠENIE OPAKOVANEJ PLATBY
 15.1 Ide o automatické strhávanie mesačnej platby za členstvo v Klube gitaristov. Platba je variabilná podľa zvoleného    
          tarifu uvedeného v dolnej časti Cenníka - https://hudobnaskola.online/cennik-produktov, a je strhávaná automaticky           prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány spoločnosti Gopay s.r.o. ktorá plní medzinárodné bezpečnostné                 štandard PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

 15.2 Ďalej tiež kupujúci súhlasí so založením a parametrami opakované platby

 15.3 Nakoľko prvých 7 dní v Klube gitaristov poskytujeme v cene 1 €, prvý riadny členský príspevok bude naúčtovaný a                  odoslaný po 8 dňoch od vstupu do Klubu gitaristov. Všetky nasledujúce paltby budú automaticky naúčtované vždy
          30 dní od prvej riadnej členskej platby.

 15.4 O tom, že platba je založená, ako opakovaná, je užívateľ informovaný v e-maile, ktorým sa zaregistroval k svojmu                   členstvu. Opakovanú platbu je možné kedykoľvek zrušiť odoslaním formulára -
           https://hudobnaskola.online/q/zrusenie-clenstva-formular/

 15.5  O strhnutí členského príspevku je kupujúci informovaný minimálne 7 pracovných dní vopred

 15.6  Všetky zmeny týkajúce sa platby zo stranu kupujúceho, môže kupujúci komunikovať
           cez Chat podpory ( ružová ikonka vľavo dole na všetkých našich stránkach)

 15.6  V prípade zrušenia členstva kupujúcim je potrebné túto zmenu nahlásiť minimálne do 3 pracovných dní pred                              naúčtovaním, a to na emailovú adresu support@marosoravec.com

 15.7 Maximálna výška jednorazovej účtovanej platby je daná cenníkovou cenou zvoleného predplatného. Všetky ceny sú                uvedené tu: https://hudobnaskola.online/cennik-produktov/

16. REKLAMÁCIE
 16.1 Spôsob vybavenia reklamácie:
          1. Chat podpory ( ružová ikonka vľavo dole na všetkých našich stránkach)
          2. mobil +421 907 916 297 (9:00 - 17:00)
          3. email support@marosoravec.com

          Ak vám nefunguje prístup, alebo produkt (či jeho časť),
          alebo ak potrebujete pomoc v kurze, prosím, použite
          online chat - ružová ikonka vľavo dole na všetkých našich stránkach.

          V prípade, že s vami nebudeme okamžite komunikovať,
          sa vám ozveme ihneď ako to bude možné. V čase 9-18:00
          odpovedáme spravidla do 2 hodín.

          V prípade nespokojnosti, či poruchy na webe, 
          môžete tiež volať na mobil +421 907 916 297 (9:00 - 17:00)
 
          Ohľadom zrušenia členstva v Klube gitaristov použite formulár:
           https://hudobnaskola.online/q/zrusenie-clenstva-formular/
 
          Alebo píšte na email support@marosoravec.com,
          pričom v predmete emailu uveďte: Zrušenie členstva

          V čase 9-18:00 vám odpovieme spravidla ihneď, najneskôr do 2 hodín.